Nieuws

Opening Ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

Op 15 september is de ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart officieel geopend met de onthulling van de donateurenzuil.

Met de inrichting van de tuin is een lang onvervulde wens van de bewoners van het complex Nobelhof en Boerhaavehof te Kudelstaart in vervulling gegaan. In oorsprong was de binnentuin een grasveld met wat struikenhagen en bomen als beplanting en als zodanig niet geschikt of uitnodigend voor recreatie- en ontmoetingsplek voor de, grotendeels bejaarde en minder valide, bewoners van het complex. Door de herinrichting is in de wijk een ontmoetingsplek gecreëerd die naast de bewoners van de nabijgelegen wooncomplexen ook een ontmoetingsplek biedt aan bewoners in de omgeving. De tuin is geschikt voor allerlei activiteiten zoals jeu-de-boules, barbecue en thema bijeenkomsten.

De inrichting van de tuin en het organiseren van activiteiten is mede mogelijk gemaakt door SLS.

Artikel Nieuwe Meerbode van 16 september 2021: Feestelijke opening ontmoetingstuin
https://leefomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2021/09/Artikel-Nieuwe-Meerbode-Feestelijke-opening-ontmoetingstuin-1.pdf

Multifunctionele accommodatie Thamerdal Uithoorn officieel geopend

UITHOORN, de maatschappelijke organisaties hadden er deze zomer al hun intrek in genomen. Maar sinds woensdag 8 september draagt het nieuwe multifunctionele buurtgebouw in de wijk Thamerdal ook zijn nieuwe naam op de gevel: De Kuyper. Na de onthulling door Stichting Leefomgeving Schiphol. (SLS) had wethouder José de Robles de eer het gebouw te openen. De kinderen van Het Duet zongen het Kuyperlied en er was een sport-instuif.

De Kuyper is met recht een gezamenlijk project te noemen. De nieuwbouw werd mogelijk gemaakt door een belangrijke bijdrage van SLS om zo meerwaarde in de wijk te creëren. Huurders, school en de wijk hebben op vele vlakken met de gemeente meegedacht over het ontwerp en de uitvoering. Het was dan ook de droom om er woensdag een groot wijkfeest van te maken. Door de geldende coronamaatregelen moest er echter gekozen worden voor een relatief kleine opening. Dat maakte de middag niet minder sfeervol.

Onthulling van de nieuwe naam voor MFA Thamerdal, door dhr. Ad Rutten en dhr. Jan Bolhoeve – bestuurders SLS

De onthulling van de naam
De ceremonie vond plaats in de grote tuin van De Kuyper waarin ook het schoolplein van Het Duet overloopt. Dat de speeltoestellen in de tuin zijn gefinancierd door de school tekent de bijzondere samenwerking. Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) loofde dan ook de betrokkenheid van iedereen. Bestuurders Ad Rutten en Jan Bolhoeve trapten af met de onthulling van de gevelnaam. De letters hebben een lichtelement waardoor ze straks lijken te zweven tegen de gevel die langzaam met klimop begroeid wordt. Wijkbewoonster en medewerkster van Participe, Monique Sintenie is de winnende bedenkster van de naam De Kuyper. “Een stevige, stoere, korte naam,” vond ze. “Die past bij de wijk en het gebouw en natuurlijk bij de Kuyperlaan.” Dat de naam ook prima in de mond ligt, bleek wel uit Kuyperlied. Geschreven door Corinne Boswijk van Mama Coelia op de bekende melodie van Roberto Jacketti en de Scooters en uit volle borst meegezongen door groep 3 t/m 8 van Het Duet. Rutten kijkt glimlachend rond: ‘Dit is toch echt waar je het als Stichting voor doet.’

De opening
Na de doop werd het gebouw officieel geopend. Wethouder Hans Bouma keek even terug op het tot stand komen van het bouwproject, maar vooral vooruit. Naar hoe dit najaar de geplande beplanting buiten de groene uitstraling zal vergroten. En hoe dit nieuwe, duurzame en extreem energiezuinige gebouw (met A++++ label) alleen mogelijk werd door de financiering van SLS en de inzet van iedereen die zo hard heeft gewerkt. Wethouder José de Robles haalde het goede werk dat in het gebouw wordt gedaan door alle maatschappelijke organisaties aan. Van Uithoorn voor Elkaar tot de Voedselbank, Brijder en Vluchtelingenwerk. Ook oudwethouder Ria Zijstra, die het project bij haar vertrek in februari overdroeg aan De Robles was aanwezig. Symbolisch knipten zij gezamenlijk het lint door.

De Kuyper, de wijk en Uithoorn
Met De Kuyper heeft Thamerdal er een nieuw ‘hart’ bij. De ruimte binnen oogt dan ook als een lichte en uitnodigende huiskamer. Met een speciaal ontworpen kunstwerk aan de wand en veel groen. Deze Buurtkamer moet straks de plek zijn om binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. Maar er zijn ook flexible werkplekken om even de laptop in te pluggen. Op dit ogenblik lopen er vanuit de gemeente gesprekken met een Sociale onderneming om de bar in de Buurtkamer uit te baten. De gymzaal met interactieve led-vloer wordt naast gymonderwijs binnenkort ook via vindjeruimte.nl beschikbaar om te huren voor kinderfeestjes of activiteiten. Oud-wethouder Zijlstra: ‘Thamerdal is een wijk waar mensen het niet altijd even makkelijk hebben, maar waar wel veel saamhorigheid heerst. Zij verdienen een krachtig, laagdrempelig buurtgebouw.’ Wethouder De Robles vult aan: ‘Je kunt het ook omdraaien, zo’n mooi gebouw verdient het om in juist een wijk te staan waar het echt iets kan betekenen.’ Op de achtergrond schiet directeur onderwijs Paula Bouw stralend voorbij terwijl de sportinstuif van Uithoorn voor Elkaar start: ‘De kinderen zijn zó enthousiast! Het is al helemaal hún gebouw.’ Als je goed luistert hoor je het Kuyperlied inderdaad nog lang rondzoemen tegen de blauwe lucht. ‘Wááár moet je zijn? In De Kuyper, een plek voor groot en klein…’

SLS geeft subsidie voor het Fieldlab Geluidsadaptief bouwen

Geluidsadaptief bouwen houdt in dat er bij het ontwerp van wijken en woningen wordt gekeken naar de invloed van het gebouw op de geluidsomgeving.

De geluidsomgeving is de optelsom van alle geluiden die rond een persoon aanwezig zijn. Sommige geluiden worden als hinderlijk ervaren (zoals vliegtuigen of auto’s), terwijl sommige geluiden juist prettig of rustgevend zijn (b.v. vogels of kletterend water). Omdat het menselijk brein informatie uit verschillende zintuigen tegelijkertijd verwerkt wordt de geluidservaring ook beïnvloed door andere zintuigelijke prikkels, zoals het zicht (ogen).

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een andere wijze van bouwen en inrichten van wijken/straten waarbij gekeken is naar de invloed hiervan op de geluidsbelasting binnenshuis en rondom de woning. De onderzoeken naar geluidsadaptief bouwen lijken hoopvol maar er is nog aanvullend onderzoek nodig.

Voor dit aanvullende onderzoek is door de gemeente Haarlemmermeer en het Rijk in de Haarlemmermeer een fieldlab gerealiseerd. Het fieldlab is een plek met een proefopstelling waar onderzoek kan worden gedaan naar het verminderen van vliegtuiggeluid.

Het bestuur van SLS heeft besloten om het vervolgonderzoek mede te subsidiëren. Dit  vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de TU Delft.

Subsidie voor het project Ringvaart-Ringdijk en het Dorpshuis Abbenes

Het bestuur heeft besloten om subsidie te verlenen aan het laatste project van het gebiedsgerichte programma van de gemeente Haarlemmermeer, het project Ringvaart-Ringdijk. De aanvraag hiervoor is eind vorig jaar ingediend. Het project bestaat uit de realisatie van recreatiesteigers in de kernen Lijnden, Aalsmeerderbrug en Burgerveen. De realisatie van de recreatiesteigers zijn onderdeel van het gemeentelijk project Ringvaart-Ringdijk. Bij dit project worden de waterveiligheid, verkeersveiligheid op en rondom de Ringvaart en Ringdijk gecombineerd met verbeteringen aan de leefomgeving. 

Tevens is besloten een subsidie te geven voor de renovatie van het dorpshuis in Abbenes, Het Praatpunt. Met de bijdrage van SLS wordt de herinrichting van de grote zaal mede mogelijk gemaakt. Er wordt een nieuwe vloer gelegd en een nieuwe bar geplaatst. Door de renovatie ontstaat een aantrekkelijke plek waar meer mensen samen kunnen komen. Hierdoor kan de sociale cohesie worden verbeterd.

Bijdrage voor onderzoek naar DeNoize techniek voor vermindering geluidsoverlast binnenshuis

DeNoize b.v. is een high-tech startup dat zich richt op de ontwikkeling van een noise-cancelling techniek om het effect van geluiden van buiten, binnenshuis te verminderen en zo de leefbaarheid binnen te verbeteren. De DeNoize techniek richt zich op het reduceren van laag frequent geluid dat door vliegtuigen geproduceerd wordt bij het taxiën, stationair draaien en als laag wordt gevlogen. De techniek is een soort anti geluid techniek dat wordt aangebracht in ramen van woningen. Door deze techniek wordt de geluidsfrequentie van binnenkomend geluid waaronder vliegtuiggeluid geneutraliseerd. Daarbij is het doel een reductie van het geluid met 5 tot 10 dB te bereiken.

In het onderzoek wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, de behoefte en de levensvatbaarheid van de DeNoize techniek.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen waarvan het eerste deel is afgerond. Het bestuur van SLS heeft op 19 mei jl. besloten een bijdrage te verlenen voor de tweede en derde fase.

Als alles volgens planning loopt is het onderzoek, waarbij ook twee praktijk onderzoeken (pilots) worden uitgevoerd, in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Als de techniek in woningen kan worden toegepast wordt een positief effect verwacht op de leefbaarheid van bewoners nabij Schiphol zowel op de korte als langere termijn.

Bestuursvergadering 14 april 2021

In de bestuursvergadering van 14 april 2021 is besloten om een bijdrage te verlenen voor een project waarbij in aanvulling op de transformatie van een oud kassengebied, de nabijgelegen Langeraarse Plas meer openbaar toegankelijk wordt gemaakt met natuur- en recreatiemogelijkheden. Hierdoor kunnen meer mensen van de natuur en de Langeraarse Plas genieten. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen voor:
–           de aanleg van bijv. een bijen- en insectentuin
–           aanlegsteigers
–           een ijsvogel- en/of oeverzwaluwwal
–           picknicktafels, bankjes en
–           openbare wandelpaden


Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend voor een buurtinitiatief van Participe in Aalsmeer en voor de aanleg van een Vlindertuin in het Seringenpark in Aalsmeer.

In de vergadering is ook besloten tot de isolatie van 6 woningen in de nabijheid van Schiphol.

Een nieuw gebouw voor Kinderboerderij De Olievaar – Uithoorn

Op 1 maart is het nieuwe gebouw van kinderboerderij De Olievaar in gebruik genomen. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten. Voor meer informatie zie https://www.youtube.com/watch?v=O1zoDiqItz4

Dit gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Stichting Leefomgeving Schiphol gaat door!

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is onderdeel van het in 2008 aan de Alderstafel afgesloten convenant Omgevingskwaliteit. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2020. Dit betekent dat SLS in principe ook een looptijd heeft tot 31december 2020.

Door het bestuur, de Raad van Toezicht en de financiers van SLS is besloten om zeker nog de komende twee jaar door te gaan met SLS.

Dit betekent dat mogelijk individueel gedupeerden ook na 2020 een beroep kunnen doen op SLS voor hulp.

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een gebiedsgericht project. De daarvoor beschikbare middelen zijn allemaal verdeeld. Wel blijft het mogelijk om een bijdrage te vragen voor een klein particulier initiatief vanuit het Initiatievenfonds SLS.

Naast hulp aan individueel gedupeerden en subsidies voor initiatieven zal SLS vanaf januari 2021 ook onderzoeken op gebied van innovatie & technologische ontwikkelingen in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid ondersteunen.

Om dit alles mogelijk te maken is het Bestemmingsreglement aangepast. Het Bestemmingsreglement 2021 met toelichting is te vinden op de website bij documenten.