Diensten en projecten

Wat doet Stichting Leefomgeving Schiphol?

Doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord.

De missie van de stichting is om samen met bewoners en gemeenten een leefbare woonomgeving binnen de Schipholregio te creëren.

De Stichting biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren. Het gaat daarbij om grotere gemeentelijke en particuliere projecten en kleine particuliere initiatieven. De gelden voor de grote projecten zijn verdeeld en het merendeel van de projecten is in uitvoering. Het is niet meer mogelijk hiervoor nog een aanvraag in te dienen. Voor kleine particuliere initiatieven is het Initiatievenfonds ingesteld waarvoor nog wel aanvragen kunnen worden gedaan. Zie: Initiatievenfonds.

Ook draagt de stichting vanaf 2021 bij aan onderzoeken die zich richten op innovatie en nieuwe technologische ontwikkelingen, Het betreft hier een nieuw programma dat bij moet dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid binnen het werkingsgebied van de Stichting.

De regels en beoordelingscriteria voor het indienen van een aanvraag voor een uitkering zijn vastgelegd in een bestemmingsreglement waarvoor ook een toelichting is geschreven.

DE STICHTING VOERT VIER PROGRAMMA’S UIT

header-afbeelding-4

Programma Gebiedsgerichte projecten – initiatievenfonds

Het gaat hierbij om projecten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Daaronder vallen zowel grote ruimtelijke projecten als projecten/activiteiten in het kader van sociale cohesie.

De Stichting heeft ruim € 40 miljoen geïnvesteerd in  gebieden nabij de start- en landingsbanen, zie de notitie selectie gebieden.

Het gaat daarbij om gemeentelijke en particuliere initiatieven voor omgevingsprojecten en kleine particuliere initiatieven in het kader van sociale cohesie .

In 2018 is voor de geselecteerde gemeenten door de Stichting samen met bewoners, andere stakeholders en gemeente een programma opgesteld. Hierin zijn de projecten opgenomen die de afgelopen jaren een bijdrage hebben ontvangen. Het voor deze projecten beschikbare budget is volledig besteed. Aanvragen in dit kader zijn dus niet meer mogelijk. De komende jaren zal de Stichting zich richten op de uitvoering van de gesubsidieerde projecten en de afhandeling van de subsidie.

Er is voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget het “Initiatievenfonds SLS”.  Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit. Voor meer informatie: zie Notitie Initiatievenfonds en het Aanvraagformulier Initiatievenfonds.

individueel-isolatieprojectimg_6504

Programma Individuele maatregelen

Situaties van bewoners en bedrijven met woonfunctie die vlakbij de luchthaven wonen of gevestigd zijn en die naar de geest van de wet wel maar naar de letter van de wet niet in aanmerking komen voor wettelijke compensatie en die als schrijnend – er is sprake van een feitelijk onleefbare dan wel onwerkbare situatie – kunnen worden aangemerkt (hierna te noemen: individueel gedupeerden). Aanvragen kunnen worden ingediend per 1 november 2016. Zie hiervoor ook het Aanvraagformulier en het Draaiboek individueel gedupeerden.

Programma herstel Vortex-schade

Vanwege windturbulentie door overvliegende vliegtuigen raken daken van huizen soms beschadigd. Dit wordt direct hersteld met financiering door de Stichting.

Lees meer

vortex-vastzetten-dakpannen

Programma onderzoeken op gebied van Innovatie & Technologische ontwikkelingen

Nieuwe technieken en onderzoeken, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, zijn momenteel in ontwikkeling maar kunnen vaak nog niet (of onvoldoende) worden toegepast omdat deze technieken nog onvoldoende zijn getest of uitgewerkt. De Stichting heeft in de loop van de jaren veel kennis en ervaring op gebied van leefbaarheidsaspecten binnen de Schipholregio opgedaan. Deze kennis en ervaring gaat de Stichting inzetten bij het ondersteunen van onderzoeken naar innovatieve en technologische ontwikkelingen ter verbetering van de leefomgeving. Door het ondersteunen van (deel)onderzoeken wordt ook kennis opgedaan van nieuwe technieken en methoden die mogelijk breed inzetbaar kunnen zijn binnen het werkingsgebied van de Stichting.

Lees meer

Wat doen we niet?

De Stichting neemt geen aanvragen voor het aanbrengen van collectieve isolatiemaatregelen in behandeling. Ook neemt de Stichting geen aanvragen in behandeling waarin wordt verzocht om planschade en/of nadeelcompensatie. De stichting draagt er zorg voor dat de aanvragen voor deze maatregelen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde instantie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

We nemen geen klachten over vliegverkeer in behandeling: Hiervoor verwijzen wij u naar het Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Wij zijn geen overlegplatform met betrekking tot de luchtzijdige ontwikkeling van Schiphol in relatie tot hinder. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de Omgevingsraad Schiphol (ORS).