Nieuws

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) gaat stoppen

Op 1 augustus 2024 sluit het loket voor aanvragen van de programma’s van SLS.

Op 3 december 2008 is de SLS opgericht in opdracht van de provincie Noord-Holland en Schiphol. De looptijd van SLS was voorzien tot 2021. Op verzoek van de minister van I&W is in 2019 door Royal Schiphol Group (RSG) onderzoek gedaan naar een opvolger van SLS, het Omgevingsfonds. Door de coronaperiode is de uitwerking van het Omgevingsfonds vertraagd. In september 2023 is afgesproken dat RSG de uitwerking van een Omgevingsfonds verder op zou pakken.

Dit Omgevingsfonds zal in 2025 starten. Nadere informatie over het Omgevingsfonds volgt in de loop van dit jaar.

SLS streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden voor de overgang naar het Omgevingsfonds af te ronden. Om dit mogelijk te maken sluit het loket voor aanvragen op 1 augustus 2024. Aanvragen die na 31 juli 2024 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Dit om de overdracht naar de opvolger van SLS zo goed mogelijk te kunnen regelen.

Impactanalyse programma’s SLS

Nu de looptijd van SLS eindigt en per januari 2025 overgaat in het Omgevingsfonds (OGF) is het goed om in beeld te hebben wat het effect van SLS is geweest. SLS heeft daarom Impact House gevraagd om door middel van een impactanalyse inzichtelijk te maken wat de impact van SLS is geweest. In het rapport zijn de resultaten van het onderzoek beschreven.

De conclusies uit de analyse zijn:

 • Projecten voorzien in behoeftes van bewoners.
 • Projecten leiden tot breed toegankelijke voorzieningen die anders niet of beperkter waren gerealiseerd.
 • De projecten dragen overtuigend bij aan meer en/of duurzamer(e):
  • Groen, water en overige openbare ruimte in de nabije omgeving
  • Sportaccommodaties
  • Voorzieningen gericht op ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling
 • De gerealiseerde voorzieningen dragen waarschijnlijk bij aan sociale cohesie.
 • Algemeen gesproken is het aannemelijk dat projecten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de Schipholregio en de kwaliteit van leven van de bewoners.

Rapport Impact House

Padelbanen voor Rijsenhout

Op 21 april heeft de programmamanager van SLS de padelbanen bij het sportcomplex Rijsenhout geopend.


In Rijsenhout wordt een multifunctioneel sportcomplex gerealiseerd. Dit is een project van de gezamenlijke sportverenigingen in Rijsenhout. Doel van dit project is de bouw van een Multifunctioneel sportcomplex waar alle sportverenigingen onderdak vinden. Dit sportcomplex richt zich op zowel sportieve als sociale activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. Met de subsidie van SLS wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waar alle verenigingen in worden ondergebracht en waarin meer activiteiten kunnen worden aangeboden. Daarvoor worden ook padelbanen en een skeelerbaan aangelegd. De skeelerbaan kan in de winter als ijsbaan worden gebruikt. Mogelijk dat hier dus nog eens een marathon op geschaatst kan worden.

De bouw van het clubgebouw is gestart. Op 4 april is de eerste paal geslagen. De aanleg van padelbanen is al gereed en deze zijn op 21 april officieel geopend.

De Kwakel krijgt multifunctioneel en duurzaam dorpshuis

Op 18 april is de aannemersovereenkomst voor de verbouwing van het dorpshuis in de Kwakel getekend.

SLS heeft een bijdrage verleend voor de verbouwing van het dorpshuis de Quakel in het centrum van de Kwakel. In de zomer van 2023 was al financiële steun toegezegd voor de verduurzaming van het pand. Door aanvullend groot onderhoud aan de begane grond kan het dorpshuis vele jaren vooruit. Zowel SLS als de gemeente hebben daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Met deze extra bijdrage wordt een nieuwe, transparante gevel gerealiseerd die beter aansluit op het vernieuwde dorpsplein. Tevens wordt het gebouw multifunctioneel en wordt de indeling praktischer.

SLS heeft naast de bijdrage voor het dorpshuis ook financieel bijgedragen aan het vernieuwen van het dorpscentrum.

Het Groene Lint in Aalsmeer is geopend

Op 15 april is Het Groene Lint geopend door de voorzitter van SLS, wethouder Spaargaren en de werkgroep Het Groene Lint.

Het Groene Lint is een bewoners initiatief voor een groene (wandel) route door Aalsmeer die bestaande en nieuwe groenstructuren in Aalsmeer met elkaar verbindt.

Ook andere projecten waar SLS een bijdrage aan geeft (Waterfront, VVA terrein en Machinepark), maken onderdeel uit van het Lint.

Door de werkgroep Het Groene Lint zijn de bouwstenen uitgewerkt. De gemeente heeft vervolgens het project omarmd en heeft gezorgd voor de uitvoering van het project.

Het project loopt vanaf de Aalsmeerderweg, langs de Molenvlietweg en de Linnaeuslaan tot aan de Spoorlaan.

SLS heeft een bijdrage geleverd voor de realisatie van:

 • Een pad en herinrichting van de strook langs de Molensloot/Linnaeuslaan
 • Omvorming van een bestaande speelplaats naar een avontuurlijke speelplaats
 • Wandelpad langs de Molenvliet
 • Straatmeubilair en bewegwijzering

Door de realisatie zijn mensen en wijken in Aalsmeer verbonden en is het aantrekkelijker om naar buiten te gaan in een groene omgeving.

Nieuw clubgebouw voor tennisvereniging Spaarndam

Op 28 maart jl. is het nieuwe clubgebouw van de tennisvereniging Spaarndam geopend. Dit nieuwe gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van SLS.

Bij SLS is in het verleden een plan ingediend waarbij de tennisvereniging zou verhuizen naar een gemeenschappelijk sportcomplex met de voetbal- en hockeyvereniging. Helaas bleken deze plannen niet uitvoerbaar waardoor de tennisvereniging samen met SLS heeft gekeken naar een alternatief plan waarbij het clubgebouw gerenoveerd kon worden.

In afwachting op besluitvorming over een nieuw onderkomen heeft er geen onderhoud plaatsgevonden waardoor er veel geïnvesteerd moest worden om een gebouw te realiseren dat de komende jaren mee kan.

Bij de renovatie heeft de tennisvereniging ingezet op het verduurzamen van de accommodatie en het terrein en het verbreden van het sportaanbod in Spaarndam. Daarvoor zijn all weather tennisbanen aangelegd. De aanleg van padelbanen zit nog in de planning.

 

 

 

Speelpark Clematisstraat Aalsmeer

Op 12 november jl. was het eindelijk zover dat het nieuwe speelpark aan de Clematisstraat in Aalsmeer kon worden geopend.

Het nieuwe speelpark is een initiatief van de bewoners. Deze bewoners hebben zelf er voor gezorgd dat hun wens in vervulling kon gaan en er voor gezorgd dat het benodigde geld bij elkaar werd gebracht. Het is een proces geweest van 3,5 jaar maar het is ze gelukt!

Het resultaat mag er dan ook zijn. Het oude speelpleintje met 2 speeltoestellen is getransformeerd naar een prachtig inclusief speelpark waar ruimte is voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Hierdoor heeft het speelpark een belangrijke verbindende factor in de buurt.

SLS is één van de sponsoren en heeft de realisatie van de kabelbaan mogelijk gemaakt.

Burgemeester Aalsmeer en bestuur SLS openen het nieuwe recreatiepark in het Hornmeerpark

Het voormalige voetbalterrein van VV Aalsmeer is ingericht tot park en recreatieterrein. In dit project zijn door de gemeente Aalsmeer samen met de inwoners aanvullende voorzieningen voor sport en ontmoeting en recreatie in het Hornmeerpark bedacht. Voor deze aanvullende projectonderdelen is door SLS subsidie gegeven. SLS heeft deze subsidie gegeven omdat het park gelegen is in een zwaar geluidsbelast gebied. Door te investeren in het park wordt de leefbaarheid in dit gebied verbeterd.

Er zijn watergangen en een vijver gegraven, bruggen aangelegd, een evenemententerrein gerealiseerd, het park is voorzien van wandelpaden, er is in het park veel groen geplant en gras gezaaid, er is een speelbos voor de kinderen en een ontmoetingsplein voor alle Aalsmeerders. Al eerder werd een skatebaan en een freerunpark gerealiseerd.

Met de herinrichting is een nieuw recreatieterrein met veel openbaar groen met wandelpaden, vijvers en openbare sportvoorzieningen ontstaan. De locatie biedt jong en oud een locatie om actief te zijn en elkaar te ontmoeten.

Op 26 mei is het terrein officieel geopend door de burgemeester van Aalsmeer met het bestuur van SLS.

Zie ook het artikel in de Nieuwe Meerbode

Persbericht Nieuwe Meerbode Opening Hornmeerpark p1Persbericht Nieuwe Meerbode Opening Hornmeerpark p2

 

 

Voortgangsverslag 2022

In het verslag is beschreven welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke resultaten de Stichting Leefomgeving Schiphol de afgelopen jaren heeft bereikt.

Klik hier voor het verslag: voortgangsverslag 2022

’s Werelds eerste geluidsonderdrukkende technologie voor woningen wordt getest in een proef-huis nabij Amsterdam Airport Schiphol

Op 9 mei jl. is een tiny house geplaatst onder de aan- en uitvliegroute van de Kaagbaan. In deze tiny woning wordt met subsidie van SLS onderzoek gedaan naar geluidsonderdrukkende (active noise cancelling) technologie voor woningen.

Het proefhuis biedt bezoekers de mogelijkheid om de DeNoize-technologie met eigen oren te kunnen ervaren en meer te leren over het gebruik van deze techniek in hun eigen huis. Daarnaast zal DeNoize een slaaponderzoek uitvoeren waar buurtbewoners aan deel kunnen nemen door een nacht in de proefwoning door te brengen. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de effecten van omgevingslawaai op slaap en de effectiviteit van de DeNoize-technologie om dit te verminderen, waardoor de leefbaarheid rondom Amsterdam Airport Schiphol kan worden verbeterd.

Zie het persbericht voor verdere informatie.

Persbericht DeNoize 24 mei 2023 p1Persbericht DeNoize 24 mei 2023 p2