Over ons

Wie is Stichting Leefomgeving Schiphol?

Stichting Leefomgeving Schiphol is op 3 december 2008 door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol opgericht. Het Ministerie van I&W (destijds V en W) is in 2009 medefinancier geworden.

De Stichting is destijds opgericht vanuit de filosofie dat maatwerkoplossingen mogelijk het hoofd kunnen bieden aan de leefmilieuproblematiek in de directe omgeving van Schiphol. De Stichting vervult, aanvullend op compensatiemogelijkheden vanuit wet- en regelgeving, een vangnetfunctie in het publieke domein.

Afspraken hierover zijn gemaakt in het zgn. convenant omgevingskwaliteit middellange termijn gepubliceerd  in de Staatscourant van 16 september 2009. Dit convenant is ondertekend door partijen aan de Alderstafel die allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van Schiphol.

De Provincie, Luchthaven Schiphol en het Rijk hebben voor de periode 2008-2015 elk 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om de doelstelling van de Stichting te financieren. Ook voor de periode 2016-2020 hebben deze partijen elk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Door het bestuur, de Raad van Toezicht en de financiers is besloten om de Stichting na 2020 voort te zetten en het loket open te houden totdat de werkzaamheden van de Stichting worden voortgezet in een Omgevingsfonds. Dit betekent dat de lopende programma’s worden voortgezet c.q. afgerond. Daarnaast is besloten tot vernieuwing en uitbreiding van de programma’s. Dit is vormgegeven in het programma Onderzoeken innovatie en technologische ontwikkelingen.

Voor de periode na 2020 is geen extra geld beschikbaar gesteld. De nog niet bestede middelen worden hiervoor ingezet.

Het bestuur, raad van toezicht en het secretariaat

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  B.B. Schneiders (voorzitter), J. Bolhoeve en A.P.J.M. Rutten.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden het secretariaat, de administratie en het financieel beheer gevoerd door het bureau Stichting Leefomgeving.  Directeur van de Stichting is de heer J.S.M. Wagemakers.

Het toezicht op het beleid van het bestuur, zie beleidsplan, en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht, bestaande uit ondertekenaars van het convenant Omgevingskwaliteit.

De Raad van Toezicht wordt nu gevormd door mevrouw E.A.S. Rommel, de heer A. Elzakalai, de heer J.N.J. Nobel en de heer R. Sondag.