Innovatie & Technologische ontwikkelingen

De Stichting heeft in de loop van de jaren veel kennis en ervaring in het gebied opgedaan. Deze kennis en ervaring kan de Stichting inzetten bij het ondersteunen van het onderzoek naar technologische ontwikkelingen. Door het ondersteunen van deze onderzoeken bouwt de Stichting samen met andere betrokken stakeholders kennis op van technieken en methoden die breed inzetbaar zijn. Bij bewezen effectiviteit kunnen deze maatregelen direct ingezet worden bij het programma individueel gedupeerden of een plek krijgen bij toekomstige (integrale) gebiedsontwikkelingen (zowel binnen als buiten de Schipholregio).

Het tot ontwikkeling brengen van geluidbelaste gebieden rond Schiphol waarvoor bouwbeperkingen gelden op grond van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is één van de uitgangspunten voor het verbeteren van de leefbaarheid in de regio. In 2017 heeft de Stichting op basis van onderzoek van RIVM/RIGO[1] een overzicht gemaakt van de gehinderde gebieden in de Schipholregio. Mede op basis van dit onderzoek zijn de gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat gedefinieerd.

De ervaring heeft geleerd dat de problematiek per gebied verschilt, waardoor er per gebied ook specifieke oplossingen nodig zijn. Het gaat hierbij ook om gebiedsoverstijgende thema’s, waarbij de gedachte is dat het koppelen van ruimtelijke vraagstukken aan praktijkvoorbeelden van nieuwe technieken de kwaliteit van de leefomgeving versterkt.

Om voor een bijdrage vanuit de Stichting in aanmerking te kunnen komen zal aan de criteria zoals opgenomen in het bestemmingsreglement moeten worden voldaan.

Een aanvraag is mogelijk door overheden (publiekrechtelijke rechtspersonen) waarvan het grondgebied (deels) is gelegen in de Schipholregio en private rechtspersonen zoals kennisinstituten en stichtingen, verenigingen en bedrijven actief in de Schipholregio.


[1] ‘Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio’ RIVM briefrapport 2016-0175