Nieuws

Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol

Het bestuur van SLS heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget te creëren. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”.

Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de Stichting. Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie wordt versterkt. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen of die voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Gedacht kan worden aan speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten.

Een bijdrage in dit kader is in de regel niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als startsubsidie.

Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

Voor meer informatie: Beleidsnotitie Initiatievenfonds SLS

Aanvraagformulier Initiatievenfonds