Nieuws

Opening Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart

Op 26 oktober 2019 is het gerenoveerde Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart officieel geopend door wethouder Robbert-Jan van Duijn en Bernt Schneiders, de voorzitter van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Dankzij een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol is het dorpshuis in één jaar tijd gerenoveerd tot een modern toekomstvast en duurzaam dorpshuis waar ruimte is voor diverse, bestaande en nieuwe,  sociaal maatschappelijke activiteiten. SLS is van mening dat met het steunen van het project in Kudelstaart een plek ontstaat waar inwoners van Kudelstaart, al dan niet verenigd in sociaal maatschappelijke of culturele verenigingen op een laagdrempelige manier gebruik van kunnen maken. De opening is bezocht door veel inwoners uit Kudelstaart, zij hebben een toelichting gekregen op de verbouwing.

Nieuwsbrief – januari 2020

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol is op 9 januari weer bijeen geweest. In deze vergadering is de voortgang van de programma’s en projecten besproken. Deze voortgang is vastgelegd in de Voortgangsrapportage over 2019.  

In de vergadering heeft het bestuur besloten om aan 8 individueel gedupeerden hulp te bieden voor de ervaren overlast. Het gaat daarbij met name om isolatiemaatregelen. In overleg met de betrokken bewoners worden de werkzaamheden nu gepland en uitgevoerd.

Naast de toekenning aan de individueel gedupeerden is besloten om aan vijf initiatieven een subsidie van in totaal € 48.000,- te verlenen.

Het gaat daarbij om:

Talentfabriek Uithoorn

De Talentfabriek Uithoorn biedt inwoners van Uithoorn die nu geïsoleerd thuis zitten, een plek waar ze een netwerk hebben, nieuwe dingen kunnen leren en gewaardeerd worden. Het beoogde eindresultaat is een sociaal naaiatelier dat als sociale onderneming zelfstandig in Uithoorn kan draaien. Met de bijdrage van de stichting is een deel van de inventaris (naaimachines, snijtafel en strijkmachine) aangeschaft.Renovatie dorpshuis de Meerkoet Lisserbroek

Doel is het moderniseren en renoveren van het in 1970 gebouwde dorpshuis. Het dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Om ook in de toekomst deze rol te kunnen blijven vervullen wordt het dorpshuis gerenoveerd. Met de subsidie van de stichting wordt de grote zaal ingericht.


Uitbreiding clubgebouw AKU – Uithoorn

De atletiek vereniging AKU Uithoorn is de afgelopen jaren sterk gegroeid waardoor het clubhuis te klein geworden voor alle activiteiten. De vereniging biedt daarbij ook ruimte aan atleten van Ons Tweede Thuis. De vereniging speelt een rol bij het promoten van een gezonde leefstijl en draagt bij aan de sociale cohesie door het verzorgen van sporttrainingen en activiteiten voor specifieke doelgroepen. De bijdrage van de stichting is bestemd voor de inrichting van het clubhuis.


Ontmoetingtuin Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

De bewonersvereniging wil de bestaande tuin waar nu alleen planten in staan veranderen in een ontmoetingstuin. Deze tuin kan een rol spelen in de bestrijding van eenzaamheid, het verhogen van de sociale cohesie en het verhogen van de toegankelijkheid van activiteiten voor ouderen. De bijdrage van de stichting wordt gebruikt voor de herinrichting van de tuin.

Activiteiten Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

Na de herinrichting is de tuin geschikt voor allerlei activiteiten. Daarbij kan worden gedacht aan het organiseren van een buurtborrel, buurtbarbecue en sportactiviteiten. Voor de realisatie van de activiteiten wordt de bijdrage van de stichting ingezet.

Nieuwsbrief – oktober 2019

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 projecten in Aalsmeer en Uithoorn

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in de bestuursvergadering van 27 september jl. besloten om aan 7 individueel gedupeerden hulp te bieden voor de ervaren overlast. Het gaat daarbij met name om isolatiemaatregelen.

Daarnaast is besloten om aan vijf projecten in totaal een subsidie van € 2,9 miljoen te verlenen. Deze projecten maken deel uit van de gebiedsprogramma’s Uithoorn en Aalsmeer die in januari 2018 zijn vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Herinrichting Dorpscentrum Amstelplein in Uithoorn:

Het huidige dorpscentrum bestaat uit een gedateerd winkelcentrum met daaromheen een functioneel maar niet erg aantrekkelijke openbare ruimte. Door de omlegging van de N201 zijn er kansen ontstaan om de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorpscentrum van Uithoorn te vergroten. Om dit te kunnen bereiken wordt niet alleen de verkeersstructuur aangepakt, maar wordt door het toevoegen van belevingsgroen, hoogwaardig straatmeubilair en kunstwerken een kwalitatieve impuls gegeven.

Het project draagt bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Uithoorn. Hiervoor ontvangt de gemeente voor het project een bijdrage van € 1.500.000,-

Legmeerbos in Uithoorn:

De leefomgeving in De Legmeer staat onder druk door het toenemende vliegverkeer, de komst van een tramverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen, het autoverkeer op de N201 en het te realiseren bedrijventerrein Amstelveen Zuid. Het Buurtbeheer De Legmeer wil graag ter compensatie van de toenemende overlast het Legmeerbos realiseren. Dit is een nog te ontwikkelen groene zoom vanaf De Kwakel langs de west- en noordzijde van de wijk De Legmeer tot aan de Amstel. Het bos wordt gekenmerkt door beplantingen, waterstructuren, natuurontwikkeling, recreatieve routes en bomen. Met het project wordt de leefbaarheid verbeterd door o.a. geluiddemping door de begroeiing, luchtzuivering, stankvermindering en gebruik en beleving van recreatief groen. Het project kan een onderdeel worden van een (later te realiseren) groter groengebied.

Het Buurtbeheer De Legmeer krijgt van de stichting een subsidie van € 325.000,- voor de uitvoering van het plan.

Nieuwbouw Kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn:

Stichting kinderboerderij De Olievaar is in 2013 ontstaan uit een Burgerinitiatief in Uithoorn. De Stichting exploiteert de kinderboerderij (onderhoud van de opstallen, verzorging van de dieren, inzet van vrijwilligers, organiseren van activiteiten) door middel van giften, donaties en schenkingen. De kinderboerderij wil haar ambities verleggen van kinderboerderij naar een dorpsboerderij die een centrale plek in de samenleving vormt. De huidige accommodatie van de kinderboerderij bestaat uit een oude portacabin die hiervoor niet voldoet. Met een nieuw te bouwen gebouw kan aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling worden gegeven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de visie en signalen van de bezoekers/bewoners van Uithoorn. Door een nieuw gebouw, met verwarming, kunnen er ook activiteiten in de herfst en winter worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten.

Voor de realisatie van de nieuwbouw is een subsidie van € 260.000,- gegeven.

Het Groene lint in Aalsmeer:

Het Groene Lint is een bewonersinitiatief voor een groene (wandel) route door Aalsmeer die groenstructuren zoals het Hornmeerpark, het seringenpark en de beoogde groenstructuur van Greenpark Aalsmeer met elkaar verbindt. De te realiseren projecten dragen ook bij aan een verbinding tussen meerdere door de stichting gesubsidieerde projecten, zoals Waterfront, VVA terrein en het machinepark in Aalsmeer Oost. Het Groene Lint vormt daarbij de verbinding tussen verschillende wijken en inwoners in Aalsmeer.

Het bewonersinitiatief verbetert de woonomgeving door het creëren van rust en ontspanning in de openbare buitenruimte.

De stichting heeft een subsidie van € 625.000,- voor dit project verleend.

Nieuwbouw clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer:

Door de Atletiekvereniging Aalsmeer, gelegen in de door vliegtuiglawaai zwaar belaste wijk Stommeer, is een verzoek gedaan voor een bijdrage aan de realisatie van een nieuw clubgebouw. De atletiekbaan is in de eerste helft van 2019 volledig gerenoveerd. De Atletiekvereniging wil in aanvulling hierop een nieuw clubgebouw dichter bij de baan realiseren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de uitbreiding van tennisbanen voor de naastgelegen tennisvereniging. De locatie met een gerenoveerde atletiekbaan en een nieuwe kantine leent zich uitstekend voor het beoefenen van veelzijdige sport zoals atletiek, voetbal, slagbal, trefbal en andere activiteiten. Het project draagt hierdoor bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer.

Door de stichting is een bijdrage van € 190.400,- verleend voor de nieuwbouw van het clubgebouw.

Initiatievenfonds – Gehonoreerde initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor particuliere initiatieven

Ook in de afgelopen maanden zijn er verschillende aanvragen ingediend bij de Stichting leefomgeving Schiphol voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol  in het kader van het “Initiatievenfonds SLS”. Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In de afgelopen 3 maanden is besloten aan de volgende initiatieven een bijdrage te verlenen:

  • Vuur en Licht op het water  Aalsmeer

Dit is een jaarlijkse show van verlichte boten en vuurwerk. Verschillende teams van inwoners van Aalsmeer komen bijeen om plannen te maken voor de versiering van de verschillende boten. In oude bloemenkassen en schuren worden de constructies bedacht en in elkaar gezet. Hiermee draagt het evenement bij aan de sociale cohesie van de inwoners van Aalsmeer. 

  • Muziekinstrumenten jeugd muziekvereniging Nieuwkoop

De muziekvereniging wil twee maal per jaar een muzikale ontdekkingstocht organiseren voor kinderen en jeugd vanaf 7 jaar. Kinderen en jongeren kunnen dan kennismaken met muziek. Muziekonderwijs draagt bij aan betere schoolprestaties in algemene zin. Met de subsidie van de stichting schaft de vereniging nieuwe instrumenten aan.

  • Ecotuin Leiden

Op de Ecotuin worden werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders begeleid om hen aan het werk te kunnen helpen. In de tuin worden samen groenten verbouwd, kippen verzorgd en kunnen de werkzoekenden naar de juiste hulp worden gecoacht en uiteindelijk naar werk worden begeleid. Met een bijdrage van de stichting wordt de tuin uitgebreid zodat meer mensen kunnen worden begeleid.

  • E-Shuttle Spaarndam

Kleinschalig vervoer ter aanvulling op OV en doelgroepenvervoer is in Spaarndam niet beschikbaar. Dit kan worden gerealiseerd met een E-Shuttle die op elk gewenst moment van de dag voor met name ouderen/mensen die minder mobiel zijn beschikbaar is. Het is de bedoeling om het initiatief met vrijwilligers uit te voeren. Ook mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt en statushouders kunnen worden betrokken bij de uitvoering. Het betreft in eerste instantie een pilot voor een jaar. De subsidie van de stichting wordt gebruikt voor de aanschaf van de E-shuttle.

Artikel Witte Weekblad Aalsmeer – 4 juli 2019 – Eric Hoenson

Meer dan doekje voor het bloeden Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog minimaal één jaar subsidie voor particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de regio verbeteren, en helpt gedupeerden die nergens anders kunnen aankloppen. ‘Een prima initiatief’ zegt de een, ‘een doekje voor het bloeden’, vindt de ander.

Stichting Leefomgeving Schiphol is in december 2008 opgericht door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol, en wordt vanaf 2009 mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sindsdien is er door de drie organisaties 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het richt zich op particulieren die aantoonbaar zware hinder ondervinden van vliegtuigen, én op maatschappelijke projecten en initiatieven die de leefbaarheid op peil houden. Directeur van de Stichting Joost Wagemakers legt de achterliggende gedachte uit: “In sommige gebieden in de omgeving van Schiphol is sprake van een onevenredig zware belasting vanwege het vliegverkeer. Denk aan de toenemende geluidshinder en beperkingen in ruimtelijke ontwikkelingen vanwege de aanwezigheid van de luchthaven. Het voorzieningenniveau in deze gebieden kan afnemen en dat kan een negatief effect hebben op de samenleving waardoor bijvoorbeeld jongeren wegtrekken. De Stichting Leefomgeving Schiphol wil de leefbaarheid in stand houden of verbeteren door de uitvoering van een drietal programma’s: Programma individueel gedupeerden, Gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s, Programma Initiatievenfonds.

GEBIEDSGERICHTE PROGRAMMA’S EN PROJECTEN

In de regio Schiphol zijn subsidies voor de volgende projecten gehonoreerd. Aalsmeer: De Oude Veiling; Herinrichting terrein Voetbalvereniging Aalsmeer; Dorpshuis Kudelstaart; Waterfront; De werkschuit en Kinderboerderij Boerenvreugd. Uithoorn: Herinrichting Iepenlaan; Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Scheg; MFA Thamerdal; Cultuurpodium de Hoeksteen. Haarlemmermeer: Verbeteren toegankelijkheid station Halfweg- Zwanenburg; Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg. In totaal zijn in de omgeving van Schiphol 26 projecten geholpen. Slechts zelden wordt er een project afgewezen, wel soms aangepast om beter binnen de doelstelling en bestemmingsreglement van de stichting te passen. “Als projecten geen zichtbare maatschappelijke plus hebben, als er onvoldoende draagvlak is voor een project, of als er geen sprake is van cofinanciering, kunnen wij het project afwijzen,” verduidelijkt een van de programmamanagers Alexander Smal.

PROGRAMMA INDIVIDUEEL GEDUPEERDEN

Overigens kunnen ook particulieren aankloppen bij de stichting. Wagemakers: “We richten ons bijvoorbeeld op mensen die naar de geest van de wet wel geholpen zouden moeten worden, maar volgens de letter daar geen recht op hebben. Die dus tussen wal en schip vallen. Als ze binnen doelstelling en reglement van de stichting vallen, gaan we met hen in gesprek over mogelijke oplossingen. Dan kun je denken aan isolatie om het geluid te weren, of om het herstellen van schade aan bijvoorbeeld dakpannen, veroorzaakt door vliegtuigen. In een enkel geval wordt iemand uitgekocht.”

INITIATIEVENFONDS

Het gaat hierbij om kleinere activiteiten of projecten die ook zichtbaar bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de Schipholregio en waarbij sprake is van een duidelijke meerwaarde voor de omgeving, een zichtbare maatschappelijke plus. Ze moeten tot stand zijn gekomen in samenwerking met de bewoners. Het initiatievenfonds is bedoeld voor particuliere initiatieven, per initiatief is maximaal 10.000 euro per aanvraag mogelijk. Voorbeelden zijn speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten. Alleen initiatieven zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie.

BUURTHUIS

Een voorbeeld van een traject van het initiatievenfonds is het project verduurzaming buurthuis het Middelpunt in Aalsmeer. In 2016 werd bekend, dat er middels de Stichting SLS geld beschikbaar kwam voor de verbetering van de leefbaarheid in Aalsmeer. Het overleg van de gezamenlijke ouderenbonden besloot hierop zich sterk te maken voor het Middelpunt in Aalsmeer Oost met als doel versterking van het ouderenwerk in Oost. Op een bijeenkomst in de Oude Veiling in februari 2017 presenteerden allerlei groepen uit de samenleving hun plannen indien zij subsidie zouden ontvangen van de SLS. “Aanvankelijk vonden onze plannen geen gehoor, maar na aanpassing hiervan, na overleg met een vertegenwoordiger van de SLS, kwamen wij uit om het gebouw het Middelpunt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Hiermee kan de energierekening omlaag en blijft er meer geld over voor de activiteiten zoals die hier plaatsvinden. Dit zijn bijvoorbeeld meer bewegen, ouderensoos, sjoelen/kaarten en een keer per maand een lunch. Kortom de subsidie van 10.000 euro van de SLS voor zonnepanelen heeft een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid in Oost.”

REACTIES

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat aan de hand van doelstelling en Bestemmingsreglement tot een objectief en uitlegbaar oordeel komt over het al dan niet toekennen van subsidie voor individueel gedupeerden, voor gebiedsgerichte projecten en voor het initiatievenfonds. Wagemakers: “Natuurlijk krijgen wij wel eens kritiek. Niet alleen van partijen waarvan de aanvraag is afgewezen, ook van bewoners die het fonds omschrijven als niet meer dan een doekje voor het bloeden. Daarbij zeggen wij altijd dat wij niet gaan over het aantal vliegtuigbewegingen en hoe er gevlogen wordt, maar dat we er zijn om de leefbaarheid in zwaar belaste gebieden op de grond te verbeteren. We krijgen overigens vooral positieve reacties in de gebieden waar wij actief zijn.”

AANVRAGEN

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog tot eind 2020 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kleinere particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de Schipholregio verbeteren. Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden is te vinden op de website leefomgevingschiphol.nl/initiatievenfonds. Daar staat ook een aanvraagformulier op. De stichting is telefonisch bereikbaar op 020-4056100 (dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur).

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor 4 particuliere initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor 4 particuliere initiatieven

De stichting heeft voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget gecreëerd. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”. Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In juni jl. heeft het bestuur besloten aan de volgende initiatieven een bijdrage te verlenen:

  • Vervanging speeltoestel Speeltuin Zwanenburg

Met een financiële bijdrage kan het centrale speeltoestel van de speeltuinvereniging worden vervangen.  Het speelfort in de speeltuin is een belangrijk onderdeel van de speelbeleving en een motivatie voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken. De speeltuin stimuleert kinderen om meer te bewegen en om meer buiten te zijn. Daarnaast kunnen ouders met elkaar in contact komen. Nieuwkomers maken via de kinderen contact waarmee de integratie wordt bevorderd.

Foto: Speeltuinvereniging Zwanenburg
  • Nederlands leren met plezier

Dit project maakt het voor niet Nederlandse inwoners mogelijk om op een niet schoolse, laagdrempelige manier Nederlands te leren. Het gaat daarbij om o.a. film/documentaires, muziek, taalspelletjes, tv-kijken. Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft voor de activiteiten.

  • Verenigings Opslagloods Leimuiden

Door de stichting Verenigings Opslagloods Leimuiden is gevraagd om een bijdrage voor de realisatie van een gezamenlijke opslagloods. In deze loods kunnen de deelnemende non-profit organisaties hun bezittingen goed, droog en veilig opslaan zodat er continuïteit is in het gebruik van eigen middelen t.b.v. het organiseren van activiteiten t.b.v. de gehele Leimuidse bevolking.

Foto: Oranje Comité Leimuiden
  • Aanleg minibaan tennispark Leimuiden

De aanleg van een minibaan op het tennispark is onderdeel van de uitbreiding van het tennispark. De aanleg van deze baan voor de jeugd heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden doordat de jeugd binnen het dorp zich sportief kan uitleven, gezond kan bewegen en zich beter sociaal kan ontwikkelen.

AmstelProms groot succes!

Foto: AmstelProms

Op 22 juni jl. was het evenement AmstelProms in Uithoorn. AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten. Mensen kunnen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek. De Stichting Leefomgeving Schiphol was 1 van de platina sponsoren van dit evenement. De subsidie is gefinancierd vanuit het initiatievenfonds dat de stichting heeft voor (kleine) particuliere initiatieven om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren in de Schipholregio.

Het evenement was een groot succes getuige het verslag in de Nieuwe Meerbode Ronde Venen!

Bijdragen voor het project Waterfront Aalsmeer en AmstelProms Uithoorn

In de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan het project: Waterfront Aalsmeer

Afbeelding

Het project ‘Waterfront’ bestaat uit de realisatie van een aantrekkelijke promenade met strand en recreatievoorzieningen aan de Westeinderplassen, passend bij de Aalsmeerse identiteit. De bestaande waterkering langs de Westeinder heeft onderhoud nodig. Met een bijdrage van de stichting aan het Waterfront is het mogelijk om, gezamenlijk met de noodzakelijke investeringen aan de waterkering, een hoogwaardige recreatieve inrichting met uitbreiding van het strand mogelijk te maken. Hierdoor versterkt het Waterfront de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer. Voor de realisatie heeft de Stichting € 3,2 mln beschikbaar gesteld.

Daarnaast heeft het bestuur een bijdrage verleend aan het initiatief: AmstelProms
AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten.
Daarbij kunnen mensen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek.
Het concert is op 22 juni a.s. op het Evenemententerrein aan de Randhoornweg in Uithoorn.

Opening ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn

20190415_163122_001

In de bestuursvergadering van januari 2019 is een subsidie verleend voor een Ontmoetingsruimte in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Met deze bijdrage is de ontmoetingsruimte ingericht.

Deze ontmoetingsruimte is een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.

Op 18 maart 2019 was de feestelijke opening van deze ontmoetingsruimte. Wethouder Ria Zijlstra verrichtte de openingshandeling door onder grote belangstelling een eerste kopje koffie te zetten.

20190415_161002

Nieuwe bijdragen voor individueel gedupeerden en projecten

 

In de bestuursvergadering van 29 maart jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan 6 individueel gedupeerden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om isolatie van de woningen.

Tevens zijn financiële bijdragen voor 3 gemeentelijke projecten beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die zijn opgenomen in het gebiedsgerichte programma van de gemeente. Deze gebiedsgerichte programma’s zijn in januari 2018 door het bestuur vastgesteld. Zowel de programma’s als de projecten zijn in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

Het gaat om de volgende projecten:

VVA terrein Aalsmeer: € 2,4 mln

Het project ‘Herinrichting VVA terrein’ bestaat uit de herinrichting van het terrein van de voormalige voetbalvereniging VVA in de wijk Hornmeer tot groen activiteitenpark met voorzieningen. Het park zal een plek worden in de wijk waar inwoners van Aalsmeer elkaar kunnen ontmoeten en waar zij kunnen recreëren.

De Stichting geeft een bijdrage voor de realisatie van de volgende voorzieningen:
– Hoogwaardige inrichting van de centrale vijver met een fontein en daarbij een voor voetgangers toegankelijk bloemeneiland;
– Ontmoetingsplein aan de grote centrale vijver, met daarbij mogelijkheden voor recreatie langs het water, zitgelegenheid en ruimte voor bijeenkomsten;
– Fitness- of freerunplein met speel- en recreatievoorzieningen voor jongeren;
– Recreatieweide geschikt maken als evenemententerrein door aanvullende grondwerken;
– Speelbos;
– Terrein voor hondentraining;
– Aanleg van een natuurtuin en moeras met hoge natuurwaarden.

Buurtcentrum Thamerdal Uithoorn: € 1,4 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om in plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Voorziet in de behoefte van bewoners van de wijk. De bewoners hebben de behoefte aan ondersteuning en een centrale ontmoetingsplek;
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van het bestaande gebouw;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik, met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Sporthal en buurtcentrum Zijdelwaard Uithoorn: € 3,5 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Zijdelwaard, heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum te realiseren in de wijk. In deze multifunctionele accommodatie worden ruimtes gerealiseerd voor bewegingsonderwijs, breedtesport, sportscholen, verenigingen, kinderopvang en bewoners van de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke en sportieve plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van de bestaande gebouwen;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Versterken van maatschappelijke effecten zoals sociale samenhang en participatie in de wijk;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw;
– Buitenruimte wordt groener ingericht.