Nieuws

Bijdrage voor onderzoek naar DeNoize techniek voor vermindering geluidsoverlast binnenshuis

DeNoize b.v. is een high-tech startup dat zich richt op de ontwikkeling van een noise-cancelling techniek om het effect van geluiden van buiten, binnenshuis te verminderen en zo de leefbaarheid binnen te verbeteren. De DeNoize techniek richt zich op het reduceren van laag frequent geluid dat door vliegtuigen geproduceerd wordt bij het taxiën, stationair draaien en als laag wordt gevlogen. De techniek is een soort anti geluid techniek dat wordt aangebracht in ramen van woningen. Door deze techniek wordt de geluidsfrequentie van binnenkomend geluid waaronder vliegtuiggeluid geneutraliseerd. Daarbij is het doel een reductie van het geluid met 5 tot 10 dB te bereiken.

In het onderzoek wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, de behoefte en de levensvatbaarheid van de DeNoize techniek.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen waarvan het eerste deel is afgerond. Het bestuur van SLS heeft op 19 mei jl. besloten een bijdrage te verlenen voor de tweede en derde fase.

Als alles volgens planning loopt is het onderzoek, waarbij ook twee praktijk onderzoeken (pilots) worden uitgevoerd, in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Als de techniek in woningen kan worden toegepast wordt een positief effect verwacht op de leefbaarheid van bewoners nabij Schiphol zowel op de korte als langere termijn.

Bestuursvergadering 14 april 2021

In de bestuursvergadering van 14 april 2021 is besloten om een bijdrage te verlenen voor een project waarbij in aanvulling op de transformatie van een oud kassengebied, de nabijgelegen Langeraarse Plas meer openbaar toegankelijk wordt gemaakt met natuur- en recreatiemogelijkheden. Hierdoor kunnen meer mensen van de natuur en de Langeraarse Plas genieten. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen voor:
–           de aanleg van bijv. een bijen- en insectentuin
–           aanlegsteigers
–           een ijsvogel- en/of oeverzwaluwwal
–           picknicktafels, bankjes en
–           openbare wandelpaden


Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend voor een buurtinitiatief van Participe in Aalsmeer en voor de aanleg van een Vlindertuin in het Seringenpark in Aalsmeer.

In de vergadering is ook besloten tot de isolatie van 6 woningen in de nabijheid van Schiphol.

Een nieuw gebouw voor Kinderboerderij De Olievaar – Uithoorn

Op 1 maart is het nieuwe gebouw van kinderboerderij De Olievaar in gebruik genomen. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten. Voor meer informatie zie https://www.youtube.com/watch?v=O1zoDiqItz4

Dit gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Stichting Leefomgeving Schiphol gaat door!

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is onderdeel van het in 2008 aan de Alderstafel afgesloten convenant Omgevingskwaliteit. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2020. Dit betekent dat SLS in principe ook een looptijd heeft tot 31december 2020.

Door het bestuur, de Raad van Toezicht en de financiers van SLS is besloten om zeker nog de komende twee jaar door te gaan met SLS.

Dit betekent dat mogelijk individueel gedupeerden ook na 2020 een beroep kunnen doen op SLS voor hulp.

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een gebiedsgericht project. De daarvoor beschikbare middelen zijn allemaal verdeeld. Wel blijft het mogelijk om een bijdrage te vragen voor een klein particulier initiatief vanuit het Initiatievenfonds SLS.

Naast hulp aan individueel gedupeerden en subsidies voor initiatieven zal SLS vanaf januari 2021 ook onderzoeken op gebied van innovatie & technologische ontwikkelingen in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid ondersteunen.

Om dit alles mogelijk te maken is het Bestemmingsreglement aangepast. Het Bestemmingsreglement 2021 met toelichting is te vinden op de website bij documenten.

Subsidie voor de sportverenigingen Spaarndam

De gemeenschappelijke sportverenigingen Spaarndam hebben in december 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het realiseren van een gemeenschappelijke sportaccommodatie in Spaarndam. Het bestuur van SLS heeft in haar vergadering van 27 januari besloten om een subsidie van € 1.595.000,- te verlenen voor de uitvoering.

Het project heeft tot doel om een toekomstvaste accommodatie voor alle sportverenigingen te realiseren. Hierdoor krijgen de sportverenigingen een compact gemeenschappelijk gebouw met gezamenlijke exploitatie. Door de gezamenlijke exploitatie dalen de exploitatielasten per sportvereniging. Hierdoor wordt de continuïteit van de sportverenigingen gewaarborgd en hiermee het aanbod van sportvoorzieningen in Spaarndam.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

–           De bouw en inrichting van een gemeenschappelijke sportaccommodatie op een centrale plek op het sportpark
–           Inrichtingskosten terrein met ledverlichting en zonnepanelen
–           Aanleg tennisvelden
–           Aanleg padelbanen
–           Verplaatsen hockeyveld

Naast een positief effect op de exploitatie heeft een gemeenschappelijk gebouw een positief effect op de sociale cohesie in Spaarndam waarmee het project voldoet aan de doelstelling van SLS.

Toekenningen laatste bestuursvergadering van 2020

Op 14 december 2020 is het bestuur voor de laatste keer dit jaar bij elkaar gekomen. In de vergadering is o.a. gesproken over een aantal gebiedsgerichte projecten. 2020 is het laatste jaar dat aanvragen voor dit programma ingediend kunnen worden. De laatste projectaanvragen uit de gebiedsgerichte programma’s dienen voor 31 december te zijn ingediend.

In de vergadering is een besluit genomen over een bijdrage van € 475.000,- voor de volgende projecten:

De Reede Rijsenhout

Met de subsidie van SLS wordt de ontmoetingskerk in Rijsenhout verbouwd tot een multifunctionele accommodatie voor maatschappelijke activiteiten in Rijsenhout en wordt een aanvullende kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte op het plein. Naast deze maatregelen wordt de locatie van dorpshuis De Reede herontwikkeld tot een gebouw waar ruimte is voor maatschappelijke activiteiten (die niet in de ontmoetingskerk gehuisvest kunnen worden), horeca en voor Rijsenhout passende woningen.

Dorpscentrum Spaarndam

Doel van het project is het verduurzamen, verbeteren en moderniseren van het dorpscentrum in Spaarndam. Bedoeling is het gebouw aantrekkelijker te maken voor de huidige gebruikers maar ook in te spelen op de wensen van de jeugd. Hierdoor zullen meer inwoners van Spaarndam gebruik maken van het Dorpscentrum. Dit draagt bij aan het vergroten van de sociaal maatschappelijke activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie in het dorp.

Ook is besloten om aan twee in uitvoering zijnde projecten een extra bijdrage te verlenen om de kosten van tegenvallers tijdens de uitvoering te kunnen betalen en zo te garanderen dat de gewenste kwaliteit gehaald kan worden.

Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend aan de Kanovereniging Waterwolf in Hoofddorp voor de realisatie van een nieuw clubgebouw dat ook geschikt is voor buurtactiviteiten.

In de vergadering van 14 december is tevens besloten om 8 aanvragen voor isolatie van woningen in de nabijheid van Schiphol te honoreren.

Kinderen planten vierde Tiny Forest in Uithoorn

Persbericht

Op vrijdag 20 november hebben leerlingen van basisschool De Kwikstaart een nieuw Tiny Forest in De Legmeer geplant. Het naar de school vernoemde ‘Kwikstaartbos’ bevindt zich op de hoek bij de Randhoornweg en de Vogellaan. Basisschool De Kwikstaart adopteert het Tiny Forest en gaat het gebruiken tijdens lessen. Dit minibos is één van de vier Tiny Forests in De Legmeer, die allen deel uitmaken van het ‘Legmeerbos’. De andere drie minibossen werden eerder al geplant en geadopteerd door de overige scholen en kinderopvang in de brede school Legmeer. Met dit nieuwe Tiny Forest kunnen kinderen en buurtbewoners genieten van nog meer natuur in de wijk.

Plantdag Kwikstaartbos

Het enthousiasme en de inzet van de leerlingen van basisschool de Kwikstaart tijdens de plantdag was groot: samen plantten zij zeshonderd boompjes en struikjes. De plantjes zijn nu nog maar 80 cm hoog, maar zullen binnen een paar jaar uitgroeien tot een dichtbegroeid bos. Alle leerlingen adopteerden ieder een eigen boompje die ze een naam mochten geven door er een naamlabel aan te hangen. Zo kunnen ze hun eigen boom, tijdens buitenlessen in de toekomst, terugvinden en onderzoeken.

In verband met de corona-maatregelen was er tijdens de plantdag een minimaal aantal volwassenen aanwezig. Wanneer de maatregelen het toelaten zal het Tiny Forest in het voorjaar, als de boompjes mooi in blad staan, feestelijk geopend worden.

Tiny Forests in Het Legmeerbos

Buurtbeheer De Legmeer heeft het initiatief genomen voor de aanleg van het Legmeerbos: groene gebieden in en rond de wijk de Legmeer die met elkaar verbonden zijn door wandel- en fietspaden. Onderdeel van het Legmeerbos zijn straks bestaande groene gebieden en nieuwe natuurlijke plekken, waaronder de Tiny Forests. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld vrijgemaakt voor de aanleg van dit Legmeerbos in gemeente Uithoorn. De Stichting Leefomgeving Schiphol wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving in de Schipholregio.

Wat zijn Tiny Forests?

Tiny Forests zijn dichtbegroeide inheemse minibossen, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Ze zijn niet alleen bedoeld voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Bij een Tiny Forest komt altijd een kleine open plek om buitenlessen te kunnen geven en om even lekker te zitten. Door de natuur dichterbij te brengen gaan kinderen deze onderzoeken, voelen en beleven. Wat is er mooier dan spelenderwijs leren en hen zo meer bewustzijn bij te brengen over de natuur. Daarnaast is een Tiny Forest een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Ook zorgt het voor verkoeling op warme dagen, verbetering van de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/tinyforest

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Louwra Postma , Projectleider IVN: l.postma@ivn.nl 06-57952776

Het groene schoolplein OBS De Schakel Amsterdam officieel geopend

Op 19 november hebben kinderen van Basisschool De Schakel het eerste Tiny Forest van Amsterdam geplant. Het inheemse minibos maakt deel uit van het gloednieuwe schoolplein van De Schakel. Het Tiny Forest, dat gerealiseerd is op het grote speelplein, draagt bij aan de vergroening van het schoolplein. Dit schoolplein bestond hiervoor uit betonnen bestrating.

Ook het kleuterspeelplein aan de voorkant van de school is opgeknapt. Met o.a. een bijdrage van SLS is het speelplein ingericht als buurtontmoetingsplek. De kinderen hebben dit de naam “Chill zone” gegeven. Het plein heeft een openbaar karakter gekregen en is nu voor de hele buurt toegankelijk. Door de aangebrachte houten zitbankjes kunnen ouders en kinderen het plein (buiten schooltijd) gebruiken om elkaar te ontmoeten. Verder is er naast de zandbak een podium gemaakt voor gezamenlijke activiteiten en zijn er aan de voorkant tussen de planten paadjes gemaakt waar kinderen lekker kunnen spelen.

Nieuwe speeltoestellen voor de Speeltuin in Burgerveen door subsidie SLS

De speeltuin in Burgerveen was na 15 jaar aan vernieuwing toe. De inwoners van Burgerveen willen graag beschikken over een speeltuin voor jong en oud waar niet alleen mensen uit Burgerveen kunnen spelen maar ook mensen vanuit de omliggende dorpen regelmatig gebruik van maken. De speeltuin ligt aan een straat met weinig verkeer en is een plek waar, op het vliegverkeer na, kinderen rustig kunnen spelen, ouders en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en waar men een (kinder)feestje kan geven. Ook de volwassenen uit Burgerveen en omstreken komen graag in de speeltuin om te sporten. Zowel voor jong en oud wordt hier bootcamp aangeboden en lekker gespeeld.

Door de gemeente Haarlemmermeer is een deel van de speeltoestellen vervangen. Helaas kon slechts een derde van de speeltoestellen terug worden geplaatst waardoor een groot leeg grasveld overbleef. De bewoners hebben bij SLS aangegeven dat er behoefte is aan extra speeltoestellen zoals een kabelbaan en een wipkip.

Met een bijdrage van SLS zijn nu 3 extra speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. Op 28 oktober is de speeltuin met de nieuwe toestellen geopend.

Fotocollage Speeltuin Burgerveen

Griekspoor B.V. installeert de speeltoestellen: Graven, vullen, beton storten, afstellen
Het informatiebord met Stichting Leefomgeving Schiphol en Stichting Dorpsbelangen Burgerveen

In het Witte Weekblad Nieuw-Vennep en in HC Nieuws zijn in de papieren krant en de online krant op 4 november 2020 een aantal pagina’s besteed aan de vernieuwde speeltuin.
Online link: