Nieuws

Subsidie voor de sportverenigingen Spaarndam

De gemeenschappelijke sportverenigingen Spaarndam hebben in december 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het realiseren van een gemeenschappelijke sportaccommodatie in Spaarndam. Het bestuur van SLS heeft in haar vergadering van 27 januari besloten om een subsidie van € 1.595.000,- te verlenen voor de uitvoering.

Het project heeft tot doel om een toekomstvaste accommodatie voor alle sportverenigingen te realiseren. Hierdoor krijgen de sportverenigingen een compact gemeenschappelijk gebouw met gezamenlijke exploitatie. Door de gezamenlijke exploitatie dalen de exploitatielasten per sportvereniging. Hierdoor wordt de continuïteit van de sportverenigingen gewaarborgd en hiermee het aanbod van sportvoorzieningen in Spaarndam.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

–           De bouw en inrichting van een gemeenschappelijke sportaccommodatie op een centrale plek op het sportpark
–           Inrichtingskosten terrein met ledverlichting en zonnepanelen
–           Aanleg tennisvelden
–           Aanleg padelbanen
–           Verplaatsen hockeyveld

Naast een positief effect op de exploitatie heeft een gemeenschappelijk gebouw een positief effect op de sociale cohesie in Spaarndam waarmee het project voldoet aan de doelstelling van SLS.

Toekenningen laatste bestuursvergadering van 2020

Op 14 december 2020 is het bestuur voor de laatste keer dit jaar bij elkaar gekomen. In de vergadering is o.a. gesproken over een aantal gebiedsgerichte projecten. 2020 is het laatste jaar dat aanvragen voor dit programma ingediend kunnen worden. De laatste projectaanvragen uit de gebiedsgerichte programma’s dienen voor 31 december te zijn ingediend.

In de vergadering is een besluit genomen over een bijdrage van € 475.000,- voor de volgende projecten:

De Reede Rijsenhout

Met de subsidie van SLS wordt de ontmoetingskerk in Rijsenhout verbouwd tot een multifunctionele accommodatie voor maatschappelijke activiteiten in Rijsenhout en wordt een aanvullende kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte op het plein. Naast deze maatregelen wordt de locatie van dorpshuis De Reede herontwikkeld tot een gebouw waar ruimte is voor maatschappelijke activiteiten (die niet in de ontmoetingskerk gehuisvest kunnen worden), horeca en voor Rijsenhout passende woningen.

Dorpscentrum Spaarndam

Doel van het project is het verduurzamen, verbeteren en moderniseren van het dorpscentrum in Spaarndam. Bedoeling is het gebouw aantrekkelijker te maken voor de huidige gebruikers maar ook in te spelen op de wensen van de jeugd. Hierdoor zullen meer inwoners van Spaarndam gebruik maken van het Dorpscentrum. Dit draagt bij aan het vergroten van de sociaal maatschappelijke activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie in het dorp.

Ook is besloten om aan twee in uitvoering zijnde projecten een extra bijdrage te verlenen om de kosten van tegenvallers tijdens de uitvoering te kunnen betalen en zo te garanderen dat de gewenste kwaliteit gehaald kan worden.

Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend aan de Kanovereniging Waterwolf in Hoofddorp voor de realisatie van een nieuw clubgebouw dat ook geschikt is voor buurtactiviteiten.

In de vergadering van 14 december is tevens besloten om 8 aanvragen voor isolatie van woningen in de nabijheid van Schiphol te honoreren.

Kinderen planten vierde Tiny Forest in Uithoorn

Persbericht

Op vrijdag 20 november hebben leerlingen van basisschool De Kwikstaart een nieuw Tiny Forest in De Legmeer geplant. Het naar de school vernoemde ‘Kwikstaartbos’ bevindt zich op de hoek bij de Randhoornweg en de Vogellaan. Basisschool De Kwikstaart adopteert het Tiny Forest en gaat het gebruiken tijdens lessen. Dit minibos is één van de vier Tiny Forests in De Legmeer, die allen deel uitmaken van het ‘Legmeerbos’. De andere drie minibossen werden eerder al geplant en geadopteerd door de overige scholen en kinderopvang in de brede school Legmeer. Met dit nieuwe Tiny Forest kunnen kinderen en buurtbewoners genieten van nog meer natuur in de wijk.

Plantdag Kwikstaartbos

Het enthousiasme en de inzet van de leerlingen van basisschool de Kwikstaart tijdens de plantdag was groot: samen plantten zij zeshonderd boompjes en struikjes. De plantjes zijn nu nog maar 80 cm hoog, maar zullen binnen een paar jaar uitgroeien tot een dichtbegroeid bos. Alle leerlingen adopteerden ieder een eigen boompje die ze een naam mochten geven door er een naamlabel aan te hangen. Zo kunnen ze hun eigen boom, tijdens buitenlessen in de toekomst, terugvinden en onderzoeken.

In verband met de corona-maatregelen was er tijdens de plantdag een minimaal aantal volwassenen aanwezig. Wanneer de maatregelen het toelaten zal het Tiny Forest in het voorjaar, als de boompjes mooi in blad staan, feestelijk geopend worden.

Tiny Forests in Het Legmeerbos

Buurtbeheer De Legmeer heeft het initiatief genomen voor de aanleg van het Legmeerbos: groene gebieden in en rond de wijk de Legmeer die met elkaar verbonden zijn door wandel- en fietspaden. Onderdeel van het Legmeerbos zijn straks bestaande groene gebieden en nieuwe natuurlijke plekken, waaronder de Tiny Forests. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld vrijgemaakt voor de aanleg van dit Legmeerbos in gemeente Uithoorn. De Stichting Leefomgeving Schiphol wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving in de Schipholregio.

Wat zijn Tiny Forests?

Tiny Forests zijn dichtbegroeide inheemse minibossen, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Ze zijn niet alleen bedoeld voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Bij een Tiny Forest komt altijd een kleine open plek om buitenlessen te kunnen geven en om even lekker te zitten. Door de natuur dichterbij te brengen gaan kinderen deze onderzoeken, voelen en beleven. Wat is er mooier dan spelenderwijs leren en hen zo meer bewustzijn bij te brengen over de natuur. Daarnaast is een Tiny Forest een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Ook zorgt het voor verkoeling op warme dagen, verbetering van de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/tinyforest

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Louwra Postma , Projectleider IVN: l.postma@ivn.nl 06-57952776

Het groene schoolplein OBS De Schakel Amsterdam officieel geopend

Op 19 november hebben kinderen van Basisschool De Schakel het eerste Tiny Forest van Amsterdam geplant. Het inheemse minibos maakt deel uit van het gloednieuwe schoolplein van De Schakel. Het Tiny Forest, dat gerealiseerd is op het grote speelplein, draagt bij aan de vergroening van het schoolplein. Dit schoolplein bestond hiervoor uit betonnen bestrating.

Ook het kleuterspeelplein aan de voorkant van de school is opgeknapt. Met o.a. een bijdrage van SLS is het speelplein ingericht als buurtontmoetingsplek. De kinderen hebben dit de naam “Chill zone” gegeven. Het plein heeft een openbaar karakter gekregen en is nu voor de hele buurt toegankelijk. Door de aangebrachte houten zitbankjes kunnen ouders en kinderen het plein (buiten schooltijd) gebruiken om elkaar te ontmoeten. Verder is er naast de zandbak een podium gemaakt voor gezamenlijke activiteiten en zijn er aan de voorkant tussen de planten paadjes gemaakt waar kinderen lekker kunnen spelen.

Nieuwe speeltoestellen voor de Speeltuin in Burgerveen door subsidie SLS

De speeltuin in Burgerveen was na 15 jaar aan vernieuwing toe. De inwoners van Burgerveen willen graag beschikken over een speeltuin voor jong en oud waar niet alleen mensen uit Burgerveen kunnen spelen maar ook mensen vanuit de omliggende dorpen regelmatig gebruik van maken. De speeltuin ligt aan een straat met weinig verkeer en is een plek waar, op het vliegverkeer na, kinderen rustig kunnen spelen, ouders en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en waar men een (kinder)feestje kan geven. Ook de volwassenen uit Burgerveen en omstreken komen graag in de speeltuin om te sporten. Zowel voor jong en oud wordt hier bootcamp aangeboden en lekker gespeeld.

Door de gemeente Haarlemmermeer is een deel van de speeltoestellen vervangen. Helaas kon slechts een derde van de speeltoestellen terug worden geplaatst waardoor een groot leeg grasveld overbleef. De bewoners hebben bij SLS aangegeven dat er behoefte is aan extra speeltoestellen zoals een kabelbaan en een wipkip.

Met een bijdrage van SLS zijn nu 3 extra speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. Op 28 oktober is de speeltuin met de nieuwe toestellen geopend.

Fotocollage Speeltuin Burgerveen

Griekspoor B.V. installeert de speeltoestellen: Graven, vullen, beton storten, afstellen
Het informatiebord met Stichting Leefomgeving Schiphol en Stichting Dorpsbelangen Burgerveen

In het Witte Weekblad Nieuw-Vennep en in HC Nieuws zijn in de papieren krant en de online krant op 4 november 2020 een aantal pagina’s besteed aan de vernieuwde speeltuin.
Online link:

Realisatie van projecten gaat voortvarend

De afgelopen maanden is gestart met een aantal projecten die worden gesubsidieerd door de SLS.

Op 27 juli jl. is het project Thamerdal in Uithoorn van start gegaan. In plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren is besloten, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:

 • Voor de bewoners van de wijk wordt een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd. De bewoners hebben aangegeven dat hier behoefte aan is;
 • Het gebouw biedt meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.
 • Met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
 • Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
 • Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Op 27 juli jl. is het project Thamerdal in Uithoorn van start gegaan. In plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren is besloten, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:

 • Voor de bewoners van de wijk wordt een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd. De bewoners hebben aangegeven dat hier behoefte aan is;
 • Het gebouw biedt meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.
 • Met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
 • Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
 • Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

De subsidie van SLS voor dit project bedraagt € 1,4 miljoen

Op 23 september is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe accommodatie op Kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen ook activiteiten in de herfst en winter worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten.

Ook zijn 2 initiatieven opgeleverd.

De uitbreiding van het tennispark Leimuiden is 13 september 2020 feestelijk geopend. Onderdeel van de uitbreiding is de aanleg van een minibaan voor de jeugd. De aanleg van deze baan is financieel mogelijk gemaakt door SLS. Deze baan heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden doordat de jeugd binnen het dorp zich sportief kan uitleven, gezond kan bewegen en zich beter sociaal kan ontwikkelen.

De renovatie van dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek is 26 september gevierd. Op die dag is het gerenoveerde en gemoderniseerde dorpshuis weer open gegaan. Het dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Met de subsidie van de stichting is de grote zaal ingericht.

Nieuwsbrief – september 2020

€ 3,9 miljoen voor projecten en initiatieven in de Schipholregio

Voor projecten in Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn heeft het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol op 28 september bijna € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is voor 2 initiatieven een bijdrage van in totaal € 10.000,- verleend. Daarnaast is besloten 4 aanvragen voor isolatie van woningen te honoreren.

Projecten:

Sportpark Rijsenhout

Door 3 sportverenigingen uit Rijsenhout is een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor de nieuwbouw van een multifunctionele sportaccommodatie.

Het bestuur heeft besloten een subsidie van € 1,7 miljoen te verlenen. Het geld zal worden ingezet voor:

 • Het realiseren van een nieuwe gemeenschappelijke sportaccommodatie die naast de huidige sportverenigingen ook gebruikt kan worden door andere verenigingen en voor andere activiteiten.
 • Plaatsing van een Gymbox.
 • Realisatie van Padelbanen.
 • Realisatie van een verharde combibaan voor schaatsen, skeeleren, fietsen en atletiek.

Dorpshuis Marijke Burgerveen

Het dorpshuis Marijke in Burgerveen wordt gerenoveerd. Hiermee wordt van het bestaande verouderde dorpshuis een toekomstbestendige voorziening gemaakt waar bestaande en nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden. De renovatie bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Vervangen van het dak en achterpui
 • Nieuwe keuken en creëren huiskamer
 • Opknapbeurt sanitair
 • Aanbouw voorzijde

Voor de renovatie heeft het bestuur een subsidie verleend van € 304.000,-.

Machinepark Aalsmeer

De groene buffer tussen het bedrijvenpark Greenpark Aalsmeer en de nieuwe woonwijk Nieuw oosteinde wordt getransformeerd tot een zone waar bewoners van Aalsmeer kunnen wandelen, recreëren in het groen en aan het water kunnen sporten.

Met een subsidie van € 1,3 miljoen van SLS, wordt geïnvesteerd in de leefomgeving in Aalsmeer door het verbeteren van:

 • de recreatieve waarde van het gebied door het realiseren van wandelroutes met bankjes en zitobjecten
 • de verblijfswaarde van het gebied door een groene inrichting
 • de sportvoorzieningen door het realiseren van een fitnesstrack door het gebied met openbaar toegankelijke fitnesstoestellen en openbaar toegankelijke sportvelden.

Herinrichting dorpscentrum De Kwakel

De openbare ruimte in het centrum van De Kwakel vormt momenteel geen eenheid. Er zijn op dit moment in het gebied verschillende ontwikkelingen gaande. Met de herinrichting wordt samenhang gebracht tussen de initiatieven. De openbare ruimte krijgt een hoogwaardige inrichting waardoor een aantrekkelijk dorpscentrum ontstaat waarbij functies elkaar versterken en initiatieven een plek krijgen. 

Het project bestaat uit een aantal ingrepen in het centrum, zoals:

 • Realisatie van een centraal plein dat ruimte biedt voor verschillende activiteiten
 • Aanbrengen van speciale verlichting
 • Vergroening van de omgeving
 • Verplaatsen van de parkeerplaatsen.

Door de aanpassingen, waarvoor SLS een subsidie geeft van € 588.000,-, ontstaat een centrumgebied met een prettig verblijfs- en vestigingsklimaat.


Initiatieven

In augustus zijn twee aanvragen voor een bijdrage uit het initiatievenfonds gehonoreerd. Het gaat daarbij om de aanleg van een Jeu-de-Boulesbaan op het tennispark in Zevenhoven en de aanschaf van instrumenten voor een muziekvereniging zodat jonge kinderen de mogelijkheid krijgen muziek te maken en onderdeel te zijn van een muziekgroep.

Nieuwsbrief – juni 2020

Aanvragen individueel gedupeerden en particuliere initiatieven

Op 24 juni heeft het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol weer vergaderd. In deze vergadering lagen een aantal aanvragen van zowel individueel gedupeerden als initiatieven ter besluitvorming voor.

Besloten is 10 aanvragen van individueel gedupeerden te honoreren. De maatregelen worden in overleg met de betrokken bewoners de komende tijd gepland en uitgevoerd.

Naast de toekenningen voor de individueel gedupeerden is ook dit keer besloten een bijdrage te geven aan particuliere initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio. Het gaat om:

Speeltuin Burgerveen
De speeltuin in Burgerveen wordt vernieuwd. De speeltoestellen worden vervangen. De bewoners hebben de wens geuit om nog extra speeltoestellen te plaatsen. Met een bijdrage van SLS worden 3 extra speeltoestellen aangeschaft en geplaatst.

Buurtplein OBS de Schakel Amsterdam Zuidoost
Het schoolplein wordt geschikt gemaakt voor de basisschoolkinderen, opvang en de buurt in Amsterdam Zuidoost. Het gaat om een schoolplein bestaande uit twee pleinen: een klein openbaar kleuterpeuterplein en een groter noordplein. De pleinen die bijna geheel verhard zijn worden ingericht met groen in de vorm van een Tiny forest en een Satelliet tiny forest. Met een bijdrage van SLS kan de aanleg van de Satelliet tiny forest met paadjes inclusief  ontmoetingsplekken worden gerealiseerd.

Door Corona is een aantal initiatieven in het kader van het Initiatievenfonds die voor de afgelopen periode gepland stonden helaas niet doorgegaan. Streven is om deze volgend jaar alsnog door te laten gaan.

Gelukkig zijn er initiatieven die wel uitgevoerd zijn.

Zo is onlangs het schoolplein van De Springschans in Uithoorn opgeknapt met geld van SLS.

Ook is de Ecotuin in Leiden uitgebreid met een bijdrage van SLS. In deze tuin kunnen werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders leren te werken in een tuin. Met de bijdrage van SLS is o.a. een bakfiets aangeschaft waarmee de eieren van de tuin worden bezorgd in de omgeving.

In Leimuiden is met een bijdrage van SLS een opslagloods voor verenigingen VOL gebouwd. Hierdoor kunnen allerlei activiteiten voor Leimuiden worden georganiseerd wat een positief effect heeft op de leefbaarheid.

In Uithoorn is gestart met een wijkatelier waar mensen die nu geïsoleerd thuis zitten een plek hebben waar ze nieuwe dingen kunnen leren en hierdoor mogelijk weer aan het werk komen. SLS heeft het mogelijk gemaakt om een deel van de inrichting aan te schaffen.

Gezamenlijk persbericht gemeente Haarlemmermeer en SLS

‘Er gaan mooie dingen gebeuren in zes dorpen’

Flink wat water moest er door de Ringvaart, zowel voor- als nadat burgemeester en wethouders eind maart hun subsidieaanvragen voor projecten in Rijsenhout, Burgerveen, Spaarndam en langs de Ringdijk en Ringvaart hadden ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

Vlaggen

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Gebiedsgericht werken): “Met dank aan de SLS en aan alle andere partijen waarmee we de afgelopen periode intensief hebben gesproken.” 
Bernt Schneiders, bestuursvoorzitter van SLS: “Alle seinen staan nu op groen om een ‘duurzame maatschappelijke plus’, zoals wij dat noemen, te realiseren. Iedereen gaat erop vooruit. Daar mogen de vlaggen best voor uit.” 

Bernt Schneiders en Marjolein Steffens-van de Water ondertekenen het contract ieder in hun eigen tuin
Bestuursvoorzitter SLS, Bernt Schneiders en wethouder Marjolein Steffens-van de Water ondertekenen het contract ieder in hun eigen tuin.
Foto: Jur Engelchor en Gemeente Haarlemmermeer

De wethouder en de voorzitter hebben dan ook in volle overtuiging hun handtekening gezet onder een contract waarin de financiële afspraken van Haarlemmermeer en de SLS zijn vastgelegd. “Die ondertekening was zeker een feestelijke samenkomst waard”, aldus wethouder Steffens. “Maar in coronatijd lopen veel dingen nu eenmaal anders”, berust ook SLS-voorzitter Bernt Schneiders in de aparte ondertekening. 

Vliegtuigen

De SLS, opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland, luchthaven Schiphol en het rijk, streeft verbetering van de woon- en leefsituatie in de Schipholregio na. Die heeft namelijk te lijden onder de geluidshinder van de vliegtuigen, wordt beperkt in zijn bouwmogelijkheden en bedreigd door een dalend voorzieningenniveau. Hierdoor trekken bijvoorbeeld jongeren weg om er nooit meer terug te keren.

“Om die neerwaartse spiraal tegen te gaan en de leefbaarheid op peil te houden, stelt de SLS subsidies beschikbaar voor zogenoemde gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s”, aldus voorzitter Bernt Schneiders.

“Daar komt heel wat bij kijken”, aldus wethouder Steffens. “De SLS kijkt kritisch naar voorstellen en stelt er voorwaarden aan. Volkomen terecht. De gemeente kijkt op haar beurt wat inwoners ervan vinden en wat ze ermee kunnen en of projecten in haar eigen beleid passen. En betaalt ook mee. Het is dus niet zo dat er alleen maar een zilvervloot veilig de haven moet worden binnengeloodst.”

Dorpshuizen

In totaal is er een kleine 2,5 miljoen euro bestemd voor Ringvaart/Ringdijk, dorpscentrum Spaarndam, dorpshuis Marijke in Burgerveen en voor het dorpshuis De Reede in Rijsenhout.
Om met dat laatste te beginnen. Daarover is al heel veel gezegd maar toch nog niet het laatste woord. De vraag die Rijsenhout al een tijdje bezighoudt is, of De Reede moet worden opgeknapt of moet samensmelten met het ernaast gelegen kerkgebouw. Afgesproken met de SLS is dat de komende maanden worden gebruikt om met een kleine projectgroep met daarin vertegenwoordigers van Rijsenhout de twee opties verder te onderzoeken. Het geld dat ervoor is gereserveerd, zo’n 5,5 ton, blijft gewoon op de plank liggen tot de knoop is doorgehakt. De deadline is op 1 oktober.

Steigers 

Ruim 1,1 miljoen euro is bestemd voor een recreatiesteiger met picknicktafels in Burgerveen, een gecombineerde passanten-/recreatiesteiger in Lijnden en een passantensteigers bij het Fort Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.

Bijna 420.000 euro is bestemd voor de renovatie van dorpshuis Marijke in Burgerveen. Onderzocht moet nog worden of dat voldoende is voor alle wensen: vernieuwing van het dak, de achterpui, beglazing, het sanitair en installaties, isolatie van de gevels en vloeren, een andere plek voor de keuken en een aanbouw aan de voorkant voor een huiskamer plus kantoor.

De 3,5 ton voor het dorpscentrum Spaarndam zijn onder meer bedoeld voor energiebesparende maatregelen in het gebouw. Denk aan gevelisolatie. De indeling wordt veranderd waardoor een ‘duurzaam efficiënter en multifunctioneler gebouw’ ontstaat, hebben de gemeente en SLS afgesproken.

De koek is nog niet op

Met dit alles is de koek nog niet op want er gaat ook nog eens ruim 3,4 miljoen euro van de SLS naar particuliere projecten. Deze betreffen de nieuwbouw van het Dijkhuis in Oude Meer en gemeenschappelijke sportcomplexen in Rijsenhout en Spaarndam. De gemeente betaalt mee aan het sportcomplex in Spaarndam mits de plannen passen binnen het gemeentelijk sportbeleid.
Het hele lijstje aflopend, concludeert wethouder Steffens dat ze tevreden is. “Er gaan mooie dingen gebeuren in Burgerveen, Lijnden, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Spaarndam en Oude Meer. Daar worden de inwoners blij van en ik ook. Ook van de manier waarop we dit met hen en de SLS voor elkaar hebben gebokst”. Voorzitter Bernt Schneiders van de SLS geeft aan: “Ik ben heel blij dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.”    

Nieuwsbrief – maart 2020

Toekenningen bijdragen voor individueel gedupeerden en particuliere initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 19 maart jl. besloten om bij 9 individueel gedupeerden isolatiemaatregelen uit te laten voeren. In overleg met de betrokken bewoners worden de werkzaamheden gepland en uitgevoerd.

Ook is besloten om aan 4 particuliere initiatieven een subsidie van in totaal € 23.500,- te verlenen.

Schoolplein De Springschans Uithoorn

Het schoolplein wordt niet alleen gebruikt door de leerlingen van de school maar ook kinderen van de naschoolse opvang en uit de wijk kunnen hier spelen. Op het schoolplein wordt de ondergrond van 3 speeltoestellen vernieuwd en wordt 1 van de speeltoestellen vervangen. Door de investering in het schoolplein ontstaat in de wijk voor alle kinderen een kwalitatief betere plek om te spelen. Met de bijdrage van SLS wordt een nieuw speeltoestel aangeschaft.

Sprookjesconcert voor kinderen – Uithoorn

Bij dit concert maken kinderen kennis met klassieke muziek. Doel is gevoel van saamhorigheid. Door dit samen te beleven en samen de middag door te brengen wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt. De bijdrage van SLS is o.a. voor de technische ondersteuning.

Mobiele expositie & promotieruimte De Kwakel

Een bijdrage is gegeven voor de aanschaf van een mobiele expositie- en promotieruimte. Door exposities te organiseren en de ruimte beschikbaar te stellen aan verenigingen kunnen mensen bij elkaar worden gebracht.  Daarmee wordt meer ook meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van sport, cultuur en ontspanning in de gemeente.

Vrijheidsmaaltijd – Nieuw-Vennep

In het kader van 75 jaar bevrijding wordt een Vrijheidsmaaltijd voor de inwoners van Nieuw-Vennep georganiseerd. Bij deze maaltijd worden mensen samengebracht waarbij verhalen over de oorlog worden gedeeld. Doel hiervan is meer begrip voor elkaar en meer tolerantie creëren.

Naast deze kleine initiatieven heeft het bestuur ook besloten een subsidie van € 577.500,- te verlenen voor de nieuwbouw van ‘Het Dijkhuis’ in Oude Meer.

De huidige accommodatie is verouderd en is toe aan een grondige renovatie waarmee de toegankelijkheid van het gebouw toeneemt, de sanitaire voorzieningen en de keuken worden verbeterd en de uitstraling van het gebouw toeneemt. Hierdoor hebben de inwoners van de ORA-kernen (Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderdijk) voor de komende jaren een moderne ontmoetingsplek.