Nieuws

SLS geeft subsidie voor het Fieldlab Geluidsadaptief bouwen

Geluidsadaptief bouwen houdt in dat er bij het ontwerp van wijken en woningen wordt gekeken naar de invloed van het gebouw op de geluidsomgeving.

De geluidsomgeving is de optelsom van alle geluiden die rond een persoon aanwezig zijn. Sommige geluiden worden als hinderlijk ervaren (zoals vliegtuigen of auto’s), terwijl sommige geluiden juist prettig of rustgevend zijn (b.v. vogels of kletterend water). Omdat het menselijk brein informatie uit verschillende zintuigen tegelijkertijd verwerkt wordt de geluidservaring ook beïnvloed door andere zintuigelijke prikkels, zoals het zicht (ogen).

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een andere wijze van bouwen en inrichten van wijken/straten waarbij gekeken is naar de invloed hiervan op de geluidsbelasting binnenshuis en rondom de woning. De onderzoeken naar geluidsadaptief bouwen lijken hoopvol maar er is nog aanvullend onderzoek nodig.

Voor dit aanvullende onderzoek is door de gemeente Haarlemmermeer en het Rijk in de Haarlemmermeer een fieldlab gerealiseerd. Het fieldlab is een plek met een proefopstelling waar onderzoek kan worden gedaan naar het verminderen van vliegtuiggeluid.

Het bestuur van SLS heeft besloten om het vervolgonderzoek mede te subsidiëren. Dit  vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de TU Delft.

Subsidie voor het project Ringvaart-Ringdijk en het Dorpshuis Abbenes

Het bestuur heeft besloten om subsidie te verlenen aan het laatste project van het gebiedsgerichte programma van de gemeente Haarlemmermeer, het project Ringvaart-Ringdijk. De aanvraag hiervoor is eind vorig jaar ingediend. Het project bestaat uit de realisatie van recreatiesteigers in de kernen Lijnden, Aalsmeerderbrug en Burgerveen. De realisatie van de recreatiesteigers zijn onderdeel van het gemeentelijk project Ringvaart-Ringdijk. Bij dit project worden de waterveiligheid, verkeersveiligheid op en rondom de Ringvaart en Ringdijk gecombineerd met verbeteringen aan de leefomgeving. 

Tevens is besloten een subsidie te geven voor de renovatie van het dorpshuis in Abbenes, Het Praatpunt. Met de bijdrage van SLS wordt de herinrichting van de grote zaal mede mogelijk gemaakt. Er wordt een nieuwe vloer gelegd en een nieuwe bar geplaatst. Door de renovatie ontstaat een aantrekkelijke plek waar meer mensen samen kunnen komen. Hierdoor kan de sociale cohesie worden verbeterd.

Bijdrage voor onderzoek naar DeNoize techniek voor vermindering geluidsoverlast binnenshuis

DeNoize b.v. is een high-tech startup dat zich richt op de ontwikkeling van een noise-cancelling techniek om het effect van geluiden van buiten, binnenshuis te verminderen en zo de leefbaarheid binnen te verbeteren. De DeNoize techniek richt zich op het reduceren van laag frequent geluid dat door vliegtuigen geproduceerd wordt bij het taxiën, stationair draaien en als laag wordt gevlogen. De techniek is een soort anti geluid techniek dat wordt aangebracht in ramen van woningen. Door deze techniek wordt de geluidsfrequentie van binnenkomend geluid waaronder vliegtuiggeluid geneutraliseerd. Daarbij is het doel een reductie van het geluid met 5 tot 10 dB te bereiken.

In het onderzoek wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, de behoefte en de levensvatbaarheid van de DeNoize techniek.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen waarvan het eerste deel is afgerond. Het bestuur van SLS heeft op 19 mei jl. besloten een bijdrage te verlenen voor de tweede en derde fase.

Als alles volgens planning loopt is het onderzoek, waarbij ook twee praktijk onderzoeken (pilots) worden uitgevoerd, in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Als de techniek in woningen kan worden toegepast wordt een positief effect verwacht op de leefbaarheid van bewoners nabij Schiphol zowel op de korte als langere termijn.

Bestuursvergadering 14 april 2021

In de bestuursvergadering van 14 april 2021 is besloten om een bijdrage te verlenen voor een project waarbij in aanvulling op de transformatie van een oud kassengebied, de nabijgelegen Langeraarse Plas meer openbaar toegankelijk wordt gemaakt met natuur- en recreatiemogelijkheden. Hierdoor kunnen meer mensen van de natuur en de Langeraarse Plas genieten. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen voor:
–           de aanleg van bijv. een bijen- en insectentuin
–           aanlegsteigers
–           een ijsvogel- en/of oeverzwaluwwal
–           picknicktafels, bankjes en
–           openbare wandelpaden


Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend voor een buurtinitiatief van Participe in Aalsmeer en voor de aanleg van een Vlindertuin in het Seringenpark in Aalsmeer.

In de vergadering is ook besloten tot de isolatie van 6 woningen in de nabijheid van Schiphol.

Een nieuw gebouw voor Kinderboerderij De Olievaar – Uithoorn

Op 1 maart is het nieuwe gebouw van kinderboerderij De Olievaar in gebruik genomen. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten. Voor meer informatie zie https://www.youtube.com/watch?v=O1zoDiqItz4

Dit gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Stichting Leefomgeving Schiphol gaat door!

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is onderdeel van het in 2008 aan de Alderstafel afgesloten convenant Omgevingskwaliteit. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2020. Dit betekent dat SLS in principe ook een looptijd heeft tot 31december 2020.

Door het bestuur, de Raad van Toezicht en de financiers van SLS is besloten om zeker nog de komende twee jaar door te gaan met SLS.

Dit betekent dat mogelijk individueel gedupeerden ook na 2020 een beroep kunnen doen op SLS voor hulp.

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een gebiedsgericht project. De daarvoor beschikbare middelen zijn allemaal verdeeld. Wel blijft het mogelijk om een bijdrage te vragen voor een klein particulier initiatief vanuit het Initiatievenfonds SLS.

Naast hulp aan individueel gedupeerden en subsidies voor initiatieven zal SLS vanaf januari 2021 ook onderzoeken op gebied van innovatie & technologische ontwikkelingen in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid ondersteunen.

Om dit alles mogelijk te maken is het Bestemmingsreglement aangepast. Het Bestemmingsreglement 2021 met toelichting is te vinden op de website bij documenten.

Subsidie voor de sportverenigingen Spaarndam

De gemeenschappelijke sportverenigingen Spaarndam hebben in december 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het realiseren van een gemeenschappelijke sportaccommodatie in Spaarndam. Het bestuur van SLS heeft in haar vergadering van 27 januari besloten om een subsidie van € 1.595.000,- te verlenen voor de uitvoering.

Het project heeft tot doel om een toekomstvaste accommodatie voor alle sportverenigingen te realiseren. Hierdoor krijgen de sportverenigingen een compact gemeenschappelijk gebouw met gezamenlijke exploitatie. Door de gezamenlijke exploitatie dalen de exploitatielasten per sportvereniging. Hierdoor wordt de continuïteit van de sportverenigingen gewaarborgd en hiermee het aanbod van sportvoorzieningen in Spaarndam.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

–           De bouw en inrichting van een gemeenschappelijke sportaccommodatie op een centrale plek op het sportpark
–           Inrichtingskosten terrein met ledverlichting en zonnepanelen
–           Aanleg tennisvelden
–           Aanleg padelbanen
–           Verplaatsen hockeyveld

Naast een positief effect op de exploitatie heeft een gemeenschappelijk gebouw een positief effect op de sociale cohesie in Spaarndam waarmee het project voldoet aan de doelstelling van SLS.

Toekenningen laatste bestuursvergadering van 2020

Op 14 december 2020 is het bestuur voor de laatste keer dit jaar bij elkaar gekomen. In de vergadering is o.a. gesproken over een aantal gebiedsgerichte projecten. 2020 is het laatste jaar dat aanvragen voor dit programma ingediend kunnen worden. De laatste projectaanvragen uit de gebiedsgerichte programma’s dienen voor 31 december te zijn ingediend.

In de vergadering is een besluit genomen over een bijdrage van € 475.000,- voor de volgende projecten:

De Reede Rijsenhout

Met de subsidie van SLS wordt de ontmoetingskerk in Rijsenhout verbouwd tot een multifunctionele accommodatie voor maatschappelijke activiteiten in Rijsenhout en wordt een aanvullende kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte op het plein. Naast deze maatregelen wordt de locatie van dorpshuis De Reede herontwikkeld tot een gebouw waar ruimte is voor maatschappelijke activiteiten (die niet in de ontmoetingskerk gehuisvest kunnen worden), horeca en voor Rijsenhout passende woningen.

Dorpscentrum Spaarndam

Doel van het project is het verduurzamen, verbeteren en moderniseren van het dorpscentrum in Spaarndam. Bedoeling is het gebouw aantrekkelijker te maken voor de huidige gebruikers maar ook in te spelen op de wensen van de jeugd. Hierdoor zullen meer inwoners van Spaarndam gebruik maken van het Dorpscentrum. Dit draagt bij aan het vergroten van de sociaal maatschappelijke activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie in het dorp.

Ook is besloten om aan twee in uitvoering zijnde projecten een extra bijdrage te verlenen om de kosten van tegenvallers tijdens de uitvoering te kunnen betalen en zo te garanderen dat de gewenste kwaliteit gehaald kan worden.

Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend aan de Kanovereniging Waterwolf in Hoofddorp voor de realisatie van een nieuw clubgebouw dat ook geschikt is voor buurtactiviteiten.

In de vergadering van 14 december is tevens besloten om 8 aanvragen voor isolatie van woningen in de nabijheid van Schiphol te honoreren.